Mijn account

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ingaande 1 januari 2012

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Noord Holland

I Definities:

Onder koper wordt verstaan de opdrachtgever, koper en iedere afnemer die Stadscooters een opdracht geeft en/of met deze een overeenkomst heeft gesloten.

II Toepasselijkheid:

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de

nakoming van alle tussen de koper en Stadscooters gesloten overeenkomsten. De

overeenkomst tussen Stadscooters en de koper wordt beheerst door het Nederlands recht.

III Overeenkomst:

Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand, dan wel doordat Stadscooters met uitvoeringshandelingen is begonnen.

IV Betalingen:

Betalingen kunnen geschieden op door Stadscooters aangegeven wijze. Ook kunnen

betalingen plaatsvinden via één van de financieringsmaatschappijen waarmee Stadscooters

werkt. Door het ondertekenen van de overeenkomst met de financieringsmaatschappij verklaart de

koper dat hij/zij instemt met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de betreffende

financieringsmaatschappij. Tevens verklaart koper dat de door hem/haar opgegeven gegevens in de

overeenkomst met de financieringsmaatschappij juist en volledig zijn. Aanbetalingen zijn bindend

en minimaal van €150. Een annulering van een bestelling zal dit bedrag ingehouden worden.

met wanbetalers word extra 45 euro handeling incasso- kosten gerekend

V Levering:

Levering geschiedt op het huisadres van koper. Koper is verplicht zich bij levering te kunnen

legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en bankpas. Het risico van de af te leveren zaken gaat

over bij aflevering van de zaken, op de plaats van aflevering .De prestatie van Stadscooters

wordt in elk geval als deugdelijk gezien als koper de geleverde zaak in gebruik heeft genomen, heeft

bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft laten nemen. Reclame dient

altijd schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen .In geval van reclame is Stadscooters slechts gebonden tot reparatie van niet of niet deugdelijke geleverde zaken. Hierbij

zijn ook de door de fabrikant van de geleverde zaak geldende garantiebepalingen van toepassing.

VI Standaard garantie:

De standaard garantie die op de door Stadscooters geleverde zaken van toepassing is

betreft een garantie die verleend wordt door de fabrikant en/of importeur van de geleverde zaken.

Stadscooters accepteert de voorwaarden van de fabrikant en werkt volgens deze

voorwaarden.

Bij deze standaard garantie gelden de door de fabrikant en/of importeur bepaalde voorwaarden en

uitsluitingen. De standaard garantie is afhankelijk van de fabrikant 1 of 2 jaar. Een vervangende

scooter is niet inbegrepen bij deze garantie. Ook de voorrijkosten zijn niet inbegrepen in de standaard garantie. De koper kan wel gebruik maken van de service aan huis maar dient dan bij de

standaard garantie wel de voorrijkosten te betalen.

Per scooterfabrikant gelden een aantal garantie-uitsluitingen waarbij de garantie vervalt of niet van

toepassing is. Deze kunnen per fabrikant verschillen. In ieder geval is in onderstaande gevallen de

garantie niet van toepassing of vervalt de garantie:

– onderhoud niet of niet tijdig uitgevoerd onderhoud

– niet door een erkende merkdealer uitgevoerd

– het door derden sleutelen aan de scooter, zijnde een niet erkende dealer

– opvoeren van de scooter, op welke wijze dan ook

– het niet gebruiken van originele onderdelen

– schade door val, aanrijding of beschadiging

VII Verlengde garantie:

Wanneer koper heeft gekozen voor de verlengde garantie van 3 of 5 jaar heeft koper recht op

garantie aan huis gedurende de looptijd na de aanschafdatum van de scooter. Op deze garantie zijn

van toepassing de geldende voorwaarden en uitsluitingen van de fabrieksgarantie die door de

fabrikant / importeur van de geleverde zaak wordt verleend. Bovenop de geldende garantie voor

onderdelen worden voor deze garantie geen kosten voor arbeid of voorrijkosten berekend.Deze

verlengde garantie is niet overdraagbaar naar een andere eigenaar. Ook voor deze verlengde

garantie geldt dat de in artikel VI genoemde punten deze garantie laten vervallen en de verlengde

garantie dus niet van toepassing is.Wanneer koper recht heeft op de verlengde garantie en de

scooter vanwege een reparatie meegenomen wordt naar de werkplaats van Stadscooters

dan heeft koper recht op een vervangende scooter. Op de accu geldt bij een verlengde garantie een

garantie van 1 jaar.

Voorwaarden voor de verlengde garantie zijn:

– De scooter mag alleen voor privédoeleinden gebruikt worden en niet voor zakelijke

doeleinden. Woon- werkverkeer is wel toegestaan.

– Wanneer koper achterstanden in betaling heeft behoeft Stadscooters werkzaamheden uit te voeren wanneer de achterstallige betalingen zijn voldaan.

– Het is mogelijk dat voor reparatie de scooter meegenomen moet worden naar de werkplaats

van Stadscooters. De scootereigenaar ontvangt hiervoor een vervangende scooter.

Deze vervangende scooter behoeft niet gelijkwaardig te zijn aan de scooter van koper. Het

eigendom van de vervangende scooter blijft bij Stadscooters. Op verzoek dient deze

vervangende scooter te allen tijde direct geretourneerd te worden. Bij diefstal of schade aan

de vervangende scooter geldt een eigen risico van € 350,00 voor koper. Dit bedrag dient

koper te betalen aan Stadscooters binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur voor

dit eigen risico.

Als ingangsdatum van de verlengde garantie geldt de datum van aflevering.VIII Aansprakelijkheid

Stadscooters is niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk

uitvoeren van een opdracht. Stadscooters is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of

gevolgschade. Koper dient te allen tijde de gebruiksaanwijzing van de geleverde zaak voor gebruik

aandachtig te bestuderen .Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van

dienst houden van de geleverde zaak. Stadscooters is nooit aansprakelijk voor schade

veroorzaakt door de geleverde zaak aan koper of aan derden.

IX Overmacht:

In geval van overmacht is Stadscooters bevoegd zijn verplichtingen met betrekking tot

levering, service en/of garantie geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te

ontbinden, zonder enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan koper gehouden te zijn.

Indien er voor de reparatie van de scooter geen onderdelen leverbaar zijn door fabrikant of

importeur vervalt het recht op een eventuele vervangende scooter.

X Verzekering:

1. Bij de geleverde zaak kan door koper een verzekering door bemiddeling Stadscooters afgesloten worden. De looptijd van de verzekering bedraagt altijd 1 jaar. Na

afloop van de geldigheid van de door tussenkomst van Stadscooters verkochte

bromfietsverzekering dient koper zelf en op zijn/haar kosten een nieuwe verzekering af te

sluiten. Als voorwaarden gelden de bij de betreffende verzekeringsmaatschappij geldende

voorwaarden.

2. Wanneer de verzekeringspremie in de leaseconstructie is meegenomen dan wordt deze

verzekeringspremie over de gehele leasetermijn omgeslagen zodat de verzekeringspremie

die van toepassing is voor de afgesloten verzekerde periode zoals aangegeven in artikel X lid

1 opgedeeld wordt in gelijke delen over de door koper gekozen leasetermijn. Koper kan voor

aflevering zelf aangeven welke persoon als verzekeringsnemer moet worden

aangemerkt. Wanneer dit niet nader wordt aangegeven wordt koper zelf als aanvrager van

de verzekering gezien en wordt de verzekering op zijn of haar naam gesteld.

3. Stadscooters verkoopt geen verzekeringen maar brengt slechts koper en

verzekeringsmaatschappij met elkaar in contact.

4. Stadscooters wijst koper erop dat door technische veranderingen en/of opvoeren

de scooter niet meer verzekerd is. Uiteraard zijn verder alle bepalingen en voorwaarden van

de verzekeringsmaatschappij van toepassing.

5. Indien een medewerker van Stadscooters tijdens een proefrit een ongeluk

veroorzaakt en de scooter blijkt om welke reden dan ook niet verzekerd te zijn dan is koper

volledig aansprakelijk voor alle ontstane schade.

XI Alarmsysteem:

Stadscooters kan op aangeven van de koper een alarmsysteem in de scooter inbouwen. Op

dit alarmsysteem is een fabrieksgarantie van 1 jaar van toepassing. Deze prijs is inclusief de montage,

diverse functioneringstests en 1 jaar fabrieksgarantie aan huis zonder Stadscooters is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet of niet goed functioneren van het alarmsysteem. Stadscooters garandeert niet dat een alarmsysteem diefstal of

verduistering te allen tijde kan voorkomen. Stadscooters sluit enige aansprakelijkheid in deze dan

ook volledig uit.

XII Helm:

De door Stadscooters geleverde helm is voorzien van een Europees goedkeuringsmerk. Voor

een zo optimaal mogelijk veiligheid dient een helm altijd goed vastgemaakt te worden.Hoewel het

dragen van de door Stadscooters geleverde helm de kans op hoofdletsel aanzienlijk verkleint, kan

er door de aard van het ongeluk toch letsel optreden aan de drager van de helm. Stadscooters sluit enige aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.

XIII Begrip lease:

De door Stadscooters en de financieringsmaatschappij aan particulieren aangeboden

leasevorm betreft een financial leasevorm. Bij deze leasevorm is koper direct bij aflevering eigenaar

van de geleverde zaak en ook als zodanig aanspreekbaar.Betalingen aan door de

financieringsmaatschappij versterkte financieringen of leaseconstructies dienen te allen tijde aan de

betreffende financieringsmaatschappij voldaan te worden. Hierbij gelden de voorwaarden die

vermeld zijn bij de overeenkomst van de betreffende financieringsmaatschappij.Alle gehanteerde

leaseprijzen zijn inclusief alle kosten betreffende door Stadscooters verrichte

administratieve verwerking, aanvraagbehandeling en alle werkzaamheden die door Stadscooters

worden uitgevoerd ten behoeve van de aanvraag van koper of potentiële koper.

XIV Toetsing en registratie BKR:

Elke lease-aanvraag wordt getoetst bij BKR te Tiel. Ook vindt een registratie plaats bij BKR te Tiel. Elke

lease-aanvraag wordt daarnaast via het interne systeem van de financieringsmaatschappij

beoordeeld. De betreffende financieringsmaatschappij bepaalt wanneer een lease-aanvraag wordt

goedgekeurd of afgewezen.

XV Rentevergoedingen:

De op de website vermelde maandbedragen zijn allen berekend op basis van de leasetarieven die

verstrekt zijn door financieringsmaatschappij Primeline / Laser Lafayette Services BV. Als alternatief

kan ook een Doorlopen Krediet worden aangeboden. In de op de website getoonde tabel zijn de

effectieve rentepercentages en de omrekentabel opgenomen per gekozen leasetermijn.Mocht koper

enigerlei vragen hebben over de omrekentabel of de kredietvergoeding dan kan hij/zij deze vragen te

allen tijde richten aan Stadscooters. Stadscooters zal deze vragen op een juiste en

correcte wijze beantwoorden. Het totale aankoopbedrag inclusief en exclusief kredietvergoeding

wordt altijd aangegeven in de Primeline of Laser Lafayette Services BV overeenkomst. Mocht koper

enigerlei vragen hebben over het totale aankoopbedrag dan kan hij/zij deze vragen te allen tijde

richten aan Stadscooters. Stadscooters zal deze vragen op een juiste en correcte wijze

beantwoorden.

XVI Werkzaamheden / Reparaties:

Eventuele werkzaamheden of reparaties aan de geleverde zaak worden door Stadscooters

zoveel mogelijk aan huis uitgevoerd. Wanneer aard van de werkzaamheden of de routeplanning van

die dag hier aanleiding toegeeft kan Stadscooters te allen tijde besluiten de geleverde zaak

mee te nemen om de werkzaamheden of reparatie uit te voeren ten adresse Stadscooters Wanneer koper recht heeft op fabrieksgarantie wordt de geleverde zaak door Stadscooters zo spoedig mogelijk weer bij koper gratis thuisbezorgd. Wanneer geen sprake is van

recht op fabrieksgarantie worden de kosten van vervoer alsmede de kosten van de reparatie en/of

de gebruikte materialen en onderdelen doorberekend aan koper.Garantie- en

reparatiewerkzaamheden worden altijd pas uitgevoerd nadat door koper hiervoor de betreffende

aanvraag via de Stadscooters website volledig heeft ingevuld en verstuurd. Indien het een

garantiereparatie betreft geldende onder de Verlengde Garantie dan dienen alle betalingen voor

deze Verlengde Garantie verricht te zijn. Opgevoerde of technisch veranderde scooters worden niet

gerepareerd.

XVII Onderhoudscontract:

– De scooter mag alleen voor privédoeleinden gebruikt worden en niet voor zakelijke

doeleinden. Woon- werkverkeer is wel toegestaan.

– Wanneer koper achterstanden in betaling heeft behoeft Stadscooters pas

werkzaamheden uit te voeren wanneer de achterstallige betalingen zijn voldaan.

– Het is mogelijk dat voor onderhoud de scooter meegenomen moet worden naar de

werkplaats van Stadscooters. De scootereigenaar ontvangt hiervoor een

vervangende scooter. Deze vervangende scooter behoeft niet gelijkwaardig te zijn aan de

scooter van koper. Het eigendom van de vervangende scooter blijft bij Stadscooters.

Op verzoek van Stadscooters dient deze vervangende scooter te allen tijde direct

geretourneerd te worden. Bij diefstal of schade aan de vervangende scooter geldt een eigen

risico van € 350,00 voor koper. Dit bedrag dient koper te betalen aan Stadscooters

binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur voor dit eigen risico.

Als ingangsdatum van het onderhoudscontract geldt de datum van aflevering.

XVIII Schade:

Schade ontstaan door ondeskundig sleutelen of schade ontstaan door aanrijding, ongeval of val zijn

altijd voor rekening van koper. schade taxatie rekenen wij 10% van het schade bedrag. Dit dient meteen betaald te worden.

bij het repareren van deze schade zal dit bedrag verrekend worden.

XIX Rijklaar maken:

Elke door Stadscooters afgeleverde scooter wordt door Stadscooters rijklaar

gemaakt, uitvoerig getest op functionering en proef gereden. De kosten van het rijklaar maken,

testen en proefrijden zijn afhankelijk van het scootermodel, de uitvoering van de scootermodellen en

de specifieke werkzaamheden die Stadscooters op het moment van bestelling van de

scooter door koper, noodzakelijk acht voor een zo perfect mogelijke aflevering.XX Controle op functionering en veiligheid:

Koper dient vóór elk gebruik van de scooter door hem of haar of een derde partij te controleren of de

scooter deugdelijk functioneert en voldoet aan de wettelijke eisen om deel te nemen aan het verkeer.

Stadscooters wijst elke verantwoording in deze dan ook af. Ook dient de berijder het

oliepeil tijdig te controleren. Door een te laag oliepeil kan motorschade ontstaan en dit valt niet

onder de garantie.

XXI Algemeen:

Stadscooters levert de door haar gevoerde producten en diensten in geheel Nederland. Met

betrekking tot de door Stadscooters geleverde producten en diensten wordt geen onderscheid

gemaakt wat betreft woonplaats en leeftijd betreffende de prijsstelling. Dit geldt binnen elke

betalingsvorm die wordt gekozen en geldt ook voor de prijsstelling van onderhoud en (verlengde)

garantie Stadscooters hanteert aldus eenheidsprijzen voor geheel Nederland.

XXII Nietigheid:

Indien één van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen

gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden.

XXIII Geschillen:

Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te

Haarlem, onverminderd het recht van Stadscooters om koper in het arrondissement van

diens plaats van vestiging in rechte te betrekken

× Hulp nodig?
Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.